Μοναστηριακά Προϊόντα

Μοναστηριακά Προϊόντα

«έδωκας ευφροσύνην εις την καρδίαν μου από σίτου, οίνου και ελαίου αυτών  επληθύνθησαν» (Ψαλμ4,8).